Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Złotoryi

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016r.),  zwanego dalej RODO - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi informuje, że:

       1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi reprezentowany przez Dyrektora PUP z siedzibą w Złotoryi  Aleja Miła 18, 59-500 Złotoryja.

       2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: wrzl@praca.gov.pl lub adres siedziby wskazany w ust.1.

       3. Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz innych klientów, których dane są przetwarzane przez Administratora wskazanego w ust. 1:

  • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO, dla celów realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dane osobowe związane z realizacją zadań publicznych będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi oraz w okresie obowiązkowego przechowywania dokumentacji (archiwizacji), zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
  • Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.

      4. Informacje dla pracodawców, przedsiębiorców i innych instytucji współpracujących z Administratorem wskazanym w ust. 1:

  • Dane, w tym dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO, dla celów realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
  • Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dane, w tym dane osobowe, związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców, przedsiębiorców i innych instytucji, będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz w okresie obowiązkowego przechowywania dokumentacji (archiwizacji), zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

      5. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi narusza przepisy RODO.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PUP Złotoryja
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Robert Jurczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Sokołowski
Liczba odwiedzin:645