Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi udostępnianej pod adresem  bippup.powiat-zlotoryja.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu / OCR),
 • niekóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu, itp.).

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • zamieszczone na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona internetowa BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi posiada ułatwienia

 • podwyższony kontrast (czarne elementy menu, modułu wyszukiwania, tekst pozbawiony kolorów),
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • poruszanie się po elementach strony klawiszem TAB,
 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Oświadczenie sporządzono 28.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Sokołowski.
 • E-mail: adam.sokolowski@pup.zlotoryja.pl
 • Telefon: 76 8779 282

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • Adres: 59-500 Złotoryja, Al.Miła 18
 • E-mail: wrzl@praca.gov.pl
 • Telefon: 76 8779 200

Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek główny Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi mieści się przy Al. Miła 18. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze od strony Al. Miła, drugie wejście znajduje się od ul. Kościuszki - bezpośrednio z parkingu.
Zamiejscowy Punkt Obsługi w Świerzawie mieści się przy pl.Wolności 47b, na parterze budynku MGOSIR. Pokój obsługi petenta znajduje się po prawej stronie.
Zamiejscowy Punkt Obsługi w Wojcieszowie mieści się przy ul.B.Chrobrego 122, na pierwszym piętrze budynku ZGKiM. Pokój obsługi petenta znajduje się po prawej stronie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi oraz Zamiejscowe Punkty Obsługi w Świerzawie i Wojcieszowie nie dysponują windą. Toalety dla petentów nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi oraz budynki, w których znajdują się Zamiejscowe Punkty Obsługi, nie dysponują schodołazem, pętlą indukcyjną, oznaczeniami Braila ani informacjami głosowymi .

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku głównym w Złotoryi oraz Zamiejscowym Punkcie Obsługi w Wojcieszowie,  znajdują się parkingi, na których nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przy Zamiejscowym Punkcie Obsługi w Świerzawie znajduje się przy ul. Złotoryjskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynków i pomieszczeń przeznaczonych do obsługi petenta oraz toalet można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PUP Złotoryja
Data utworzenia:2015-05-20
Data publikacji:2015-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2373

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-18 00:00:00AdministratorAktualizacjaOświadczenie o dostępności