Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi udostępnianej pod adresem  bippup.powiat-zlotoryja.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu / OCR),
 • niekóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu, itp.).

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • zamieszczone na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona internetowa BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi posiada ułatwienia

 • podwyższony kontrast (czarne elementy menu, modułu wyszukiwania, tekst pozbawiony kolorów),
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • poruszanie się po elementach strony klawiszem TAB,
 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Oświadczenie sporządzono 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Sokołowski.
 • E-mail: adam.sokolowski@pup.zlotoryja.pl
 • Telefon: 76 8779 282

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
 • Adres: 59-500 Złotoryja, Al.Miła 18
 • E-mail: wrzl@praca.gov.pl
 • Telefon: 76 8779 200

Po wyczerpaniu wskazanej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek główny Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi mieści się przy Al. Miła 18. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze od strony Al. Miła, dzięki któremu mamy dostęp do pomieszczeń Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Rejestracji. Drugie wejście znajduje się od ul. Kościuszki - bezpośrednio z parkingu. Na tym poziomie mamy dostęp do Działu Ewidencji i Świadczeń.   
Zamiejscowy Punkt Obsługi w Świerzawie mieści się przy pl.Wolności 47b, na parterze budynku MGOSIR. Pokój obsługi petenta znajduje się po prawej stronie.
Zamiejscowy Punkt Obsługi w Wojcieszowie mieści się przy ul.B.Chrobrego 122, na pierwszym piętrze budynku ZGKiM. Pokój obsługi petenta znajduje się po prawej stronie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi oraz Zamiejscowe Punkty Obsługi w Świerzawie i Wojcieszowie nie dysponują windą. Toalety dla petentów nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Złotoryi oraz budunki, w których znajdują się Zamiejscowe Punkty Obsługi, nie dysponują schodołazem, pętlą indukcyjną, oznaczeniami Braila ani informacjami głosowymi .

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miesjc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku głównym w Złotoryi oraz Zamiejscowym Punkcie Obsługi w Wojcieszowie,  znajdują się parkingi, na których nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przy Zamiejscowym Punkcie Obsługi w Świerzawie znajduje się przy ul. Złotoryjskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzsadnionych ograniczeniach

Do budynków i pomieszczeń przeznaczonych do obsługi petenta oraz toalet można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PUP Złotoryja
Data utworzenia:2015-05-20
Data publikacji:2015-05-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1794

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-18 00:00:00AdministratorAktualizacjaOświadczenie o dostępności