Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Podstawy prawne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (  Dz.U. z 2017r. poz.962)  oraz  rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014roku w sprawie rad rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 630)Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.   Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.

 

DO ZAKRESU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY NALEŻY 

W SZCZEGÓLNOŚCI:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.
  2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
  3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.
  4. Opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji  powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania.
  5. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
  6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
  7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
  8. Opiniowanie wniosków o odwołanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

 

  1. Opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych oraz proponowanych przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych, a także opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
  2. Opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PUP Złotoryja
Data utworzenia:2011-04-18
Data publikacji:2011-04-18
Osoba sporządzająca dokument:Grażyna Świerczek
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Sokołowski
Liczba odwiedzin:1373