Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118, z późn. zm.)

.

Celem PAI jest udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Program ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników. Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, będące jednocześnie klientami ośrodków pomocy społecznej. Program realizowany będzie na terenie powiatu Złotoryjskiego.

W ramach Programu realizowane będą dwa zadania – bloki: integracja społeczna i aktywizacja zawodowa. Realizacja bloku – integracja będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2015 r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Druki do pobrania:

  1. Zarządzenie
  2. Ogłoszenie
  3. Załącznik nr 1 - Karta oferty
  4. Załącznik nr 2 - Indywidualna Karta Oceny Oferty
  5. Załącznik nr 3 - Protokół Komisji Konkursowej
  6. Oferta realizacji zadania publicznego - wzór
  7. Zarządzenie Dyrektora PUP
  8. Protokół

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PUP Złotoryja
Data utworzenia:2015-05-07
Data publikacji:2015-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Maciejska
Osoba wprowadzająca dokument:Adam Sokołowski
Liczba odwiedzin:2136